Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij KYC Partners B.V.!

Wij zijn een onderneming die zich inzet voor zijn klanten en hen ontzorgt en ondersteunt bij de inrichting van een solide KYC organisatie. Wij leveren KYC diensten op het gebied van antiwitwaswetgeving, het bestrijden van financieel-economische criminaliteit en wet- en regelgeving voor financiële – en niet financiële ondernemingen.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Statutaire naam KYC Partners B.V., tevens handelend onder de naam Compliance360, gevestigd aan de Van den Berghlaan 549 te Hoofddorp, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90849647.

Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat, aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt, of aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Opdracht en/of Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, conform het bepaalde in de overeenkomst, opdrachtbevestiging en/of offerte.

Aanvullende Opdracht: meerwerk door wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

 Schriftelijk: bevestiging per post of via elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en offertes waarbij Opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook voor Opdrachtgever zal verrichten, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

2.2.       De Opdracht wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd met inachtneming van toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving. Standaardvoorwaarden van de Opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door de Opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

Artikel 3 Offertes

3.1.       Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht heeft verstrekt.

3.2.       De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3.       De prijzen in de genoemde offertes alsmede in de door Opdrachtnemer buiten de offerte om genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4.       Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

3.5.       Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6.       Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.       De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en/of offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2.       De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin de Opdracht is vastgelegd door Opdrachtnemer binnen 30 dagen retour is ontvangen, behoudens het hierna in 4.3 bepaalde.

4.3.       Als de door Opdrachtgever ondertekende Aanvullende Opdracht door Opdrachtnemer (nog) niet retour is ontvangen, wordt de Aanvullende Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever met de uitvoering van de Aanvullende Opdracht is begonnen.

4.4.       Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

5.1.       Indien in het kader van een Opdracht de medewerking van Opdrachtgever vereist is, zal de Opdrachtgever alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze ter beschikking stellen.

5.2.       De Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de opdrachtomschrijving en voor de beslissingen die naar aanleiding en/of (mede) op basis van de werkzaamheden van Opdrachtnemer worden genomen of genomen zullen gaan worden.

5.3.       De Opdracht wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd op basis van informatie die aan Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht ter beschikking wordt gesteld, inclusief gesprekken die Opdrachtnemer met Opdrachtgever of, op verzoek van Opdrachtgever, met derden worden gevoerd. Opdrachtgever staat ervoor in dat de verstrekte informatie juist en volledig is.

5.4.       Opdrachtgever stemt ermee in dat indien Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht informatie van derden ontvangen er, zonder verdere verificatie van die informatie, van wordt uitgegaan dat deze informatie juist en volledig is, tenzij in de opdrachtbevestiging daarvan expliciet is afgeweken.

5.5.       De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte informatie, faciliteiten en/of medewerkers, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.6.       Voor opdrachten die door Opdrachtnemer op de locatie van Opdrachtgever worden uitgevoerd, zal de Opdrachtgever zorgdragen voor kantoorruimte en elektronische communicatiemiddelen die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle (wettelijke) vereisten.

 Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

6.1.       Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de (beoogde) werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis.

6.2.       Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd. In situaties waarin het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de Opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon wordt uitgevoerd, wordt de toepasselijkheid van de artikelen art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.

6.3.       Op verzoek van de Opdrachtgever worden door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens na uitvoering van de Opdracht geretourneerd. Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën van) naar het oordeel van Opdrachtnemer relevante stukken, dat eigendom blijft van Opdrachtnemer.

6.4.       De administratie van Opdrachtnemer (waaronder e-mails en digitale scans bijvoorbeeld van opdrachtbrieven) strekt tegenover de Opdrachtgever tot volledig bewijs, behoudens door Opdrachtgever geleverd tegenbewijs. Bij de uitvoering van de Opdracht wordt Opdrachtnemer niet geacht over informatie te beschikken uit andere Opdrachten die door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn verricht dan wel thans voor Opdrachtgever verricht worden.

6.5.       Voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer de mogelijkheid (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit voorafgaand in overleg met de Opdrachtgever doen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald.

6.6.       De Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.

6.7.       De Opdrachtnemer kan te allen tijde de samenstelling van haar consultants wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is. Deze wijziging kan alleen geschieden na voorafgaand overleg met de Opdrachtgever en zal schriftelijk bevestigd worden door de Opdrachtnemer.

6.8.       De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

6.9.       Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7 Wijziging van de Opdracht, meerwerk

7.1.       De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.2.       In afwijking van lid 1 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

 Artikel 8 Contractduur; uitvoeringstermijn

8.1.       De Opdracht tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2.       Is binnen de looptijd van de Opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9 Opzegging

9.1.       Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig opzeggen tenzij partijen hieromtrent afwijkende afspraken hebben gemaakt. Opdrachtgever dient daarbij een opzegtermijn van 3 kalendermaanden te hanteren.

9.2.       Voortijdige opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden.

9.3.       Bij voortijdige opzegging door Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

9.4.       Bij voortijdige opzegging door Opdrachtgever zal Opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

9.5.       Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10 Tarieven

10.1.     Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de Opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief. Als na de totstandkoming van de Opdracht, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, zoals lonen en/of prijzen, een wijziging ondergaan, heeft Opdrachtnemer het recht om het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

10.2.     In het tarief van Opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt ad 50% van het uurtarief doorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 10% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met Opdrachtgever.

10.3.     Bedragen zijn exclusief BTW.

10.4.     Opdrachtnemer heeft het recht om – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar overeengekomen tarief/bedrag te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

Artikel 11 Honorarium/betaling

11.1.     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten of bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

11.2.     Na de vervaldatum is de Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de Opdrachtgever bedragen elke keer € 100,00 die ten laste van Opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen voor Opdrachtnemer.

11.3.     Indien de betaling langer dan één maand achterwege blijft, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschied.

11.4.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11.5.     Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

11.6.     Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

11.7.     Indien de financiële positie en/of betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd te verlangen, dat onverwijld (aanvullende) zekerheid wordt gesteld in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen of het gevraagde voorschot te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd de overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd, direct opeisbaar.

11.8.     Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van deze gezamenlijke opdrachtgevers zijn uitgevoerd, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag aan Opdrachtnemer.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1.     Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen vermogensrechten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.

12.2.     De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.3.     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.4.     De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

12.5.     Door Opdrachtnemer geleverde zaken die krachtens het onder 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.6.     Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 13 Klachten

13.1.     Klachten in de periode na de beëindiging van de werkzaamheden over de verrichte werkzaamheden dienen uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

13.2.     Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

13.3.     Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de in deze Algemene Voorwaarden daaromtrent opgenomen beperkingen.

 Artikel 14 Publiciteit

Opdrachtnemer mag de naam en/of het logo van de Opdrachtgever en een omschrijving van de Opdracht gebruiken voor presentatiedoeleinden op haar website of voor marketingdoeleinden. Opdrachtnemer zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

15.1.     Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Opdracht te ontbinden, indien;

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet of niet volledig nakomt;
  • Na het sluiten van de Opdracht Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.2.     Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3.     Indien de Opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Opdracht.

15.4.     Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

16.1.     Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

16.2.     Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1.     Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

17.2.     Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

17.3.     In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een Opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

17.4.     Opdrachtgever kan een beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de Opdracht door Opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

17.5.     Voor zover de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer geen dekking biedt, geldt dat bij gebleken aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer de aansprakelijkheid is beperkt tot EUR 25.000,-.

17.6.     Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meerdere (rechts)personen, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Opdracht voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen.

17.7.     Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Opdrachtgever. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers van Opdrachtnemer en van derden, waaronder begrepen andere KYC Partners B.V. vennootschappen, die een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring kunnen doen.

17.8.     Opdrachtgever zal eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen Opdrachtnemer en niet tegen de (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers van Opdrachtnemer.

17.9.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolg-, indirecte-, bedrijfs- of strafschade en/of winstderving.

17.10.   Eventuele vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, die uit welken hoofde dan ook voortvloeien uit de Opdracht, vervallen na het verstrijken van één jaar nadat de schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gehouden zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Artikel 18 Vrijwaringen

18.1.     Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

18.2.     Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Opdracht zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 20 Overmacht / onvoorziene omstandigheden

20.1.     Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

20.2.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, zoals pandemieën en extreme weersomstandigheden waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

20.3.     Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

20.4.     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

20.5.     Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Opdracht.

20.6.     Partijen zullen in geval van onvoorziene omstandigheden die de tijdige en/of juiste uitvoering van de overeenkomst belemmeren, in goed overleg naar passende oplossingen zoeken. Wijzigingen in de tussen partijen gesloten overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk en met wederzijdse goedkeuring geschieden. Onder onvoorziene omstandigheden verstaan partijen in ieder geval pandemieën en extreme weersomstandigheden.

Artikel 21 Geheimhouding

21.1.     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

21.2.     Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie, in welke vorm dan ook, die door een van de partijen als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze vertrouwelijk van aard is.

21.3.     Partijen zullen alle redelijke maatregelen treffen ter bescherming van de vertrouwelijke informatie en zullen deze informatie niet aan derden bekend maken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht of indien zij daartoe wettelijk verplicht zijn.

21.4.     De verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de Opdracht van kracht.

21.5.     Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd op grond hiervan tot ontbinding van de Opdracht over te gaan.

Artikel 22 Intellectuele eigendom en auteursrechten

22.1.     Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

22.2.     Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

22.3.     Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de Opdrachtgever, zijn te gebruiken door de Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

22.4      Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23 Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de Opdrachtnemer. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht.

Artikel 24 Contractovername

Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Opdracht over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om in dat geval alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Opdracht en de Algemene Voorwaarden.

Artikel 25 Internetgebruik

25.1.     Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische communicatiemiddelen. Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen.

25.2.     Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer van elektronische communicatiemiddelen – ongeacht de vorm daarvan – in de contacten met derden. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 26 Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling van de Opdracht geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 27 Nawerking

De bepalingen van de Opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 28 Strijdige clausules/voorrang

28.1.     Als deze Algemene Voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst van de Opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de schriftelijke overeenkomst van de Opdracht opgenomen voorwaarden.

28.2.     Uitsluitend in de schriftelijke overeenkomst van Opdracht kan worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 29 Wervingsverbod

Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht medewerkers die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen anders dan in overleg met de wederpartij. De partij die ondanks dit wervingsverbod toch (een) medewerker(s) van de andere partij in dienst neemt is gehouden aan die andere partij tenminste de wervingskosten te voldoen die de andere partij zal moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) aan te trekken.

Artikel 30 Geschillen, forumkeuze & toepasselijk recht

30.1.     Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam. Beide partijen zullen zich conformeren aan het vonnis van deze rechterlijke uitspraak.

30.2.     Op elke Opdracht tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de partijen zullen worden beslecht volgens de Nederlandse wetgeving en jurisprudentie; ook indien Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.