Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van KYC Partners B.V. (hierna “KYC Partners” of “wij”). KYC Partners is gevestigd in Hoofddorp aan de Van den Berghlaan 549. Het KvK-nr. van KYC Partners is: 90849647. KYC Partners is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. KYC Partners heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van KYC Partners. Bij klachten of heeft u vragen dan vragen wij u contact op te nemen met onze FG. Dit kan per email aan info@kycpartners.nl t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.  Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van relaties, voor lezers van onze nieuwsbrief, voor bezoekers van onze website en voor alle overige zakelijke relaties van KYC Partners.

Wat is het Algemene Privacy Beleid van KYC Partners?

 • KYC Partners respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website kycpartners.nl en van haar (potentiële) partners en relaties.
 • KYC Partners stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • KYC Partners deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor hulp bij de uitvoering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • KYC Partners is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt KYC Partners altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevens beschermingswetgeving.

Waarom Verwerken wij Persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienstverlening als uw KYC Partner uit te voeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een goede uitvoering van de financiële- en partneradministratie. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren en u te kunnen informeren over KYC Partners en onze activiteiten.

Mogen wij Uw Persoonsgegevens verwerken?

Als KYC Partners mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken conform de grondslagen die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is de uitvoering van de overeenkomst tussen u en KYC Partners. Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn toestemming van de betrokkene, voldoen aan een wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang.

Toestemming

Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Welke Persoonsgegevens verwerken Wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam*
 • Titulatuur
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Contact- en factuuradres*
 • E-mail adres*
 • Geboortedatum
 • Geslacht/aanhef
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer (ten behoeve van de incasso)*
 • Communicatie/nieuwsbrieven
 • Facturen
 • klanthistorie
 • KvK en BTW-nummer (dit geldt alleen voor onze leveranciers)*

*Verplicht

Wij verwerken geen persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

Bijzondere of Strafrechtelijke Gegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) of strafrechtelijke persoonsgegevens van u.

Delen wij Uw Gegevens met Derden?

Om onze taken te kunnen uitvoeren, verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere partijen (derden) als dat nodig is in het kader van de hiervoor genoemde doelen. Dit kan zowel binnen Nederland zijn als binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In beginsel verwerken wij uw gegevens niet buiten de EER. Indien blijkt dat wij op dit moment gegevens buiten de EER plaatsvinden zullen wij op basis van een Transfer Impact Assessment de noodzakelijke maatregelen nemen.

Uw Rechten met betrekking tot de Verwerking van Uw Persoonsgegevens

U kunt ons verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Bovendien kunt u ons verzoeken een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens en u kunt ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan u of aan een opvolgende verwerkingsverantwoordelijke. Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met ons op via ons contact- en emailadres. Wij kunnen u vragen om een kopie van een legitimatiebewijs, waarbij bepaalde zaken zoals BSN en foto onleesbaar mogen worden gemaakt. U kunt hierbij bijvoorbeeld gebruik maken van de App ‘KopieID’ van de Rijksoverheid. Direct na vaststelling van de identiteit verwijderen wij de kopie. Indien u niet wilt dat wij op deze manier de identiteit vaststellen, dan kunt u bellen voor het maken van een afspraak op locatie. In het geval van twijfel over uw identiteit, kan de inzage worden geweigerd.

Heeft u een Klacht?

Wij verwerken uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk. Heeft u toch een klacht over de verwerking van uw gegevens door ons? Neem dan contact met ons op via onze contactgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) te Den Haag.

Bewaartermijn

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van uw overeenkomst met KYC Partners, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of termijn. De huidige bewaartermijnen luiden als volgt: voor fiscale doeleinden van 7 jaar na beëindigen van de overeenkomst of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Hoe Beveiligen wij Uw Gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Verder mogen alleen daartoe bevoegde medewerkers van KYC Partners uw gegevens inzien. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Wat als de Privacyverklaring bij KYC Partners Wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.