Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Deze voorwaarden en bedingen (‘regels’) zijn van toepassing op het zich toegang verschaffen tot, en/of het gebruikmaken (van een deel) van de website www.kycpartners.nl, hierna te noemen de Website(s). Deze regels bevatten de voorwaarden, bedingen en eisen tot het gebruik van de Website(s).

KYC Partners BV, is statutair gevestigd aan de Van den Berghlaan 549, 2132 AR te Hoofddorp, KvK nr. 90849647. Gaat de bezoeker/gebruiker (‘u’) door met het gebruiken van deze Website(s) dan wordt u geacht, en gaat KYC Partners BV (‘KYC Partners’) ervan uit dat u deze disclaimers aandachtig hebt gelezen en dat u de inhoud van deze regels begrijpt en accepteert. Door zich toegang te verschaffen tot, en/of gebruikmaakt van de Website(s), verklaart u zich gebonden aan de hierna vermelde regels in deze disclaimers. Indien u de regels die zijn opgenomen in deze disclaimers niet aanvaardt, gaat KYC Partners ervan uit dat u zich geen toegang verschaft tot, en/of gebruik maakt van de Website(s), alsook de informatie die op de Website(s) is opgenomen. Neemt u daarbij in aanmerking dat toegang tot deze Website(s), uitsluitend wordt verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de in deze disclaimers opgenomen regels als geheel door u worden aanvaard en erkend.

Uitsluiting aansprakelijkheid en de informatie op deze site

KYC Partners wijst u er hierbij op dat zij, met inbegrip van haar bestuurders en haar medewerkers, geen aansprakelijkheid aanvaardt, als u, op welk moment dan ook, aan de bedingen waarover u in deze disclaimers bent geïnformeerd, voorbijgaat. U bent namelijk verplicht de aanwijzingen van KYC Partners met betrekking tot het gebruik van de informatie op te volgen. De acties die u onderneemt naar aanleiding van de informatie op deze Website(s) is voor uw eigen rekening en risico.

KYC Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Website(s) die niet door KYC Partners worden onderhouden, en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar (al dan niet via hyperlinks) de Website(s) van KYC Partners. Het gebruik van deze verwijzingen en/of hyperlinks, is geheel voor uw eigen rekening en risico. Al baseert KYC Partners de verstrekte informatie op bronnen die door KYC Partners betrouwbaar en accuraat worden bevonden, is het toch mogelijk dat de informatie verouderd, niet juist, en/of niet compleet is. KYC Partners aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor gebreken van welke aard dan ook die in de informatie verstrekt op/via deze Website(s) al dan niet voorkomen. De informatie die op/via deze Website(s) aan u ter beschikking wordt gesteld, is enkel en alleen bedoeld als algemene informatie en deze informatie mag nooit worden gezien of gebruikt worden als enige vorm van advies of aanbod van welk product of dienst dan ook. De informatie opgenomen op deze Website mag nooit worden gezien of gebruikt worden als vervanging van specifiek, professioneel advies.

Beschikbaarheid site

Internet is helaas geen foutloze en volkomen betrouwbare bron. Onder meer storingen, vertragingen en zelfs het wegvallen van de dienst, kunnen op elk willekeurig moment aan de orde zijn. KYC Partners garandeert daarom niet dat de Website(s) foutloos of ononderbroken zal functioneren. KYC Partners aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade, als de Website(s), om welke reden dan ook, niet beschikbaar is. KYC Partners geeft geen garantie dat de naar KYC Partners verzonden e-mails of andere elektronische communicatie-uitingen foutloos en tijdig zullen worden ontvangen en/of verwerkt. Ook garandeert KYC Partners niet dat elektronische communicatie-uitingen die door KYC Partners worden verzonden foutloos zijn en/of tijdig door u zullen worden ontvangen en/of vrij zullen zijn alle risico’s die elektronische communicatie nu eenmaal met zich meebrengt.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze Website(s) mag niet door een ander dan KYC Partners bewerkt, verspreidt of gepubliceerd worden, behalve als KYC Partners daar zijn uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming voor heeft verleend. KYC Partners aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor al hetgeen niet met haar uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Gebruik van de site

KYC Partners behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder enige aankondiging, de inhoud van de Website(s) en de disclaimers te wijzigen. Hierom vraagt KYC Partners u de Website(s) en de disclaimers regelmatig te raadplegen, in verband met eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op deze Website(s), alsook op de disclaimers. Indien anderstalige versies van de Website(s) en de disclaimers tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Voor eventuele klachten inzake onze dienstverlening kunt u zich richten tot KYC Partners, Van den Berghlaan 549, 2132 AR Hoofddorp.